FOR TWO KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az For Two Kft. (Kobale Lilla, e-mail: info@fortwo.hu, tel: +36 1 430 1778, adószám: 10619496-2-41,a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő/Utazási Iroda), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő üzemelteti a következő weblapokat: www.hajosutak.com; www.repulosutak.com, www.egzotikusutak.com, www.golfutak.com, www.fortwo.hu (a továbbiakban: Weboldal)

E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról.

A Tájékoztató Tárgya

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai, frissítései folyamatosan megtekinthetőek az utazási irodában, illetve on-line elérhetőek az Utazási Iroda honlapjain.

Az Utazási Iroda által üzemeltetett weblapok:

Az Utazási Iroda az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, az utazásközvetítői tevékenységgel összhangban az utazásszervezők utazási csomagjainak megismertetéséhez, ajánlat kéréséhez/ajánlat adásához, az általa közvetített utazási szerződések létrejöttének elősegítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó belföldi és külföldi partnerek részére az alkalmazott informatikai rendszerek használatával.

Az Utazási Iroda, mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.

Az Utazási Iroda tevékenységét, illetve ügyfelei adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2012. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
 • 2013. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
 • 2014. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
 • 2015. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2016. 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A jelen szabályzat tartalmazza az Utazási Iroda munkatársai által alkalmazandó – adatkezeléssel összefüggő – szabályokat, illetve bemutatja az utazási irodánál alkalmazott adatkezelési folyamatokat. A szabályzat célja, hogy egyértelműen biztosítsa az iroda működése során a hatályos magyar jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelést. A szabályozás kiterjed minden rendszerre, személyre és folyamatra, akik/amelyek az Utazási Iroda információs rendszerét alkotják, beleértve a vezető tisztségviselőket, munkavállalókat, szállítókat és további harmadik feleket, partnereket, akik az Utazási Iroda által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.

Az Utazási Iroda a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően kell végezni, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e. E szabályzatot kell alkalmazni az Unió területén tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére.

 

Fogalmak

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;3951+VP7751
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Adatkezelő rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az értékesítés folyamán az Utazási Iroda az utastól kizárólag azokat a személyes adatokat kéri el, ami az utazáshoz és az irodánkkal létrejövő szerződéskötéshez szükséges. Az online vagy offline forrásokból beérkezett személyes adatokat a foglalás során biztonságos backoffice rendszereken keresztül juttatjuk el, az utazásszervező partnereinkhez, illetve a szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). A személyes adatok segítségével tudjuk a foglalásokat véglegesíteni, az utazásközvetítői szerződést megkötni, és az utazásszervező részére az utazási szerződés megkötése érdekében továbbítani. A szerződések elkészítése saját „VIP” nevű CRM rendszerünkben történik. A CRM rendszerben tároljuk az utas személyes adatait az utazásközvetítői szerződés keretein belül kapcsolattartási céllal. A kinyomtatott aláírt szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.

Az weben történő online értékesítés folyamán az utazáshoz szükséges személyes adatokat titkosított HTTPS protokolt használva juttatjuk el (saját fejlesztésű online értékesítő rendszerrel (nem általunk működtetett, alább megnevezve) az utazásszervezéssel, illetve szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). Az utazás visszaigazolása és a fizetés (adattovábbítás a bank felé) is ezen rendszeren keresztül történik. Az utazás megvásárlása után az automatikusan elkészült utazásközvetítői szerződés rögzítésre kerül a CRM rendszerünkben. Az utas által aláírt visszaküldött szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.

Az Utazási Iroda lehetőséget nyújt online vagy offline ajánlatkérésre.Az ajánlatkérő űrlapokon csak azokra a személyes adatokra van szükség, amivel pontos ajánlatot tudunk adni ez érdeklődőknek. Amennyiben az ajánlatot nem követi szerződéskötés (akár foglalás lemondása miatt) az adatokat 30 napon belül töröljük.

Amennyiben a felsorolt lehetőségeken kívül más formában fordul hozzánk (online kapcsolati űrlap, telefon, fax, e-mail, stb.), a személyes adatok kezelését szintén az ajánlatkérés folyamata szerint végezzük.

Offline értékesítés, regisztráció, ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt személyes adatok

 • Köre:utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • Az adatkezelés jogalapja:szerződésen alapuló adatkezelés
 • Az adatkezelés célja:értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
 • Az adatkezelés időtartama:A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
 • Adattovábbítás (alább részletezve):külső foglalási rendszerek, bankok, belső CRM
 • Adatfeldolgozó (alább részletezve):könyvelő és bérszámfejtő
 • Az adatszolgáltatás módja:önkéntes
 • Adatbekérés formája:papír alapú űrlap, formanyomtatvány

Online értékesítés saját weboldalon keresztül (alább részletezve), ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok:

 • Köre:utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • Az adatkezelés jogalapja:szerződésen alapuló adatkezelés
 • Az adatkezelés célja:értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
 • Az adatkezelés időtartama:A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
 • Adattovábbítás (alább részletezve):külső kapcsolódó foglalási rendszerek, bankok, külső szolgáltatást értékesítő rendszerek, belső CRM
 • Adatfeldolgozó (alább részletezve):könyvelő és bérszámfejtő
 • Az adatszolgáltatás módja:önkéntes
 • Adatbekérés formája:webes űrlap, adatbekérő
  • Adatbekérés internetes helye:értékesítési oldalak (alább részletezve)
 • Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere

Online weboldalak cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok:
A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni vagy egy vásárlási folyamatot végi vinni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az Utazási Iroda és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után.Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún.sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.

 • Köre:dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A weboldalon megjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.
 • Az adatkezelés célja:a weboldal működése, felhasználói élmény növelése, az értékesítési folyamat segítése, tranzakciók visszaigazolása
 • Az adatkezelés időtartama: ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó (felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)
 • Adattovábbítás: személyes adattovábbítás nem történik
 • Adatfeldolgozó: személyes adatfeldolgozás nem történik
 • Az adatszolgáltatás módja:önkéntes
 • Cookie-k (sütik) fajtája:
  • Működési Cookie-k (sütik)
   • Felhasználó azonosítás:csak a vásárlási folyamat alatt, esetleges adatmódosítások, tételmódosítások miatt (személyes adatkezelés nem történik)
   • Helymeghatározás:nincs
   • Felugró ablak: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés nem történik)
   • Értesítések: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés nem történik)
   • Egyéb: nincs
  • Közösségi média Cookie-k (sütik)
   • Google Analytics
   • Facebook pixel
   • Egyéb
  • Adatbekérés internetes helye:értékesítési oldalak (alább részletezve)
 • Adatbekérés fizikai helye:külső szerződött cég szervere

Közösségi média linkek / böngésző bővítmények használata, saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)

 • Köre:dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje, böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információk
 • Az adatkezelés jogalapja:önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
 • Az adatkezelés célja:a weboldalakon található információk egyszerű megosztása a közösségi oldalakon, felhasználói élmény növelése
 • Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (közösségi oldalakból való kijelentkezésig)
 • Adattovábbítás: minden kiegészítő és bővítmény az adott közösségi oldalhoz továbbítja az adatokat
 • Adatfeldolgozó: nincs
 • Az adatszolgáltatás módja:közösségi gombok, jelölések, ikonok használata
 • Adatbekérés internetes helye:saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)
 • Adatbekérés fizikai helye:külső szerződött cég szervere
 • A weboldalon használt közösségi média szolgáltatók: Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Youtube

Marketing:
A marketing hozzájárulás során beérkező személyes adatok tárolásra és feldolgozásra kerülnek, ami alapját képezi hirdetési és marketingkampányoknak, kapcsolattartásnak, lehetséges utazási szerződésnek. Az adatfeldolgozás lehetőséget ad az ajánlataink személyre szabására és a pontos igények szerinti paraméterezésére.
Az Utazási Iroda külső hírlevél küldő szolgáltatót és marketingre szakosodott cégeket kér fel a kampányok megszervezésére, akik adatfeldolgozást is végeznek megbízásuk teljesítése során. Mind az Utazási Iroda, mind a partnereink a hozzájárulás során kapott személyes adatokat a törvényi előírásnak megfelelően használják fel.

 1. Marketing
  • Online Marketing tevékenységhez kezelt adatok
   • Köre:név, e-mail cím, telefonszám
   • Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
   • Az adatkezelés célja: Utazási Iroda Kft. aktuális ajánlatainak bemutatása online és offline ajánlatok segítségével
   • Az adatkezelés időtartama:hozzájárulás visszavonásáig
   • Adattovábbítás:nincs
   • Adatfeldolgozó: nincs
   • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
   • Adatbekérés formája:papír alapú űrlap, formanyomtatvány
   • Adatbekérés fizikai helye:Utazási Iroda Kft Irodája
  • Online hírlevél küldéséhez kezelt adatok
   • Köre:név, e-mail cím
   • Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
   • Az adatkezelés célja: Utazási Iroda Kft. aktuális ajánlatainak bemutatása heti rendszerességgel
   • Az adatkezelés időtartama:hozzájárulás visszavonásáig
   • Adattovábbítás:MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
   • Adatfeldolgozó:nincs
   • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
   • Adatbekérés formája:Mailchip böngésző bővítmény és API és papír alapú űrlap, formanyomtatvány
   • Adatbekérés internetes helye:saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)
   • Adatbekérés fizikai helye:külső szerződött cég szervere

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelőszámítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelőmegtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

 

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Társaságunk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Társaságunkat.

 

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

jogorvoslat

Amennyiben Társaságunkkal, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. Panaszával forduljon hozzánk bizalommal! Panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztatjuk!

Elérhetőségeink:

Név: Kobale Lilla
Cím: 1036 Budapest, Nagyszombat utca 1.
Telefon:+36 1 430 1778
E-mail cím: info@fortwo.hu

Panaszával bírósághoz is fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu+VP7751

Adatkezelési Hozzájárulás

Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és továbbítsa az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelési hozzájárulás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.

A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá ha az adataim törlését kezdeményezem az Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást.

Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom.

A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással hitelesítem.

Az erre vonatkozó külön a checkbox-al hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a Weboldal ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet felhasználja.

Budapest, 201.. ………………………..

………………………………………………………

UTAS